Uw privacy beschermd


Uw privacy beschermd

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. In de hele EU geldt dan dezelfde privacywetgeving onder de internationale naam GDPR. De AVG heeft als doel om mensen meer controle te geven over hun persoonsgegevens. Zo hebben consumenten het recht om hun persoonlijke gegevens in te zien en om ze te laten verwijderen. Voor meer informatie over de AVG, zie de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Onze Privacy Policy

Algemeen
Deze privacy policy (hierna: “Privacy Policy”) is van toepassing op de persoonsgegevens (“Persoonsgegevens”)  die Garage P. van den Boom B.V.. (hierna: “ Garage Van den Boom” of “wij” of “ons”) in het kader van het aanbieden van haar producten en/of diensten al dan niet via haar website www.garagevandenboom.nl (“Website”) verwerkt. Wanneer u onze Website bezoekt, gebruikt maakt van onze dienstverlening en/of met ons een overeenkomst aangaat, ga je akkoord met de onderstaande Privacy Policy.

Wij respecteren uw privacy. De Persoonsgegevens die wij over u verwerken worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Bij onze verwerking van Persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die de wet- en regelgeving daaraan stelt, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Lees deze Privacy Policy aandachtig door zodat u weet wat uw rechten en plichten zijn.

Garage P. van den Boom. B.V. is gevestigd aan de Oudenmolen 11a, 5591 TN, Heeze, Nederland en ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer: 17030706. Vragen over deze Privacy Policy kunnen worden gesteld via info@garagevandenboom.nl.

De verwerking van Persoonsgegevens
Wij kunnen onder meer de volgende (noodzakelijke) Persoonsgegevens van u verwerken:

  • Contactgegevens, waaronder maar niet beperkt tot uw naam, adres, woonplaats, postcode, (mobiel) telefoonnummer en e-mailadres;
  • Bovenvermelde contactgegevens worden door ons meestal gekoppeld aan de door u op dat moment in bezit zijnde motorvoertuig(en) waarvan kenteken(s) bekend zijn bij RDW (Rijksdienst voor het Wegverkeer);
  • Financiële gegevens, waaronder maar niet beperkt tot uw bankgegevens;

Tevens leggen onze servers automatisch bepaalde gegevens vast, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en de datum en tijd van uw bezoek aan onze Website. Wij bewaren uw Persoonsgegevens of andere gegevens die u aan ons al dan niet via de Website prijsgeeft in beginsel zolang als dat nodig is voor de onderstaande doeleinden, of om te voldoen aan onze wettelijke (bewaar)verplichtingen.

Het verstrekken van Persoonsgegevens is niet verplicht
Uitgangspunt is dat het verstrekken van Persoonsgegevens aan ons niet verplicht is. U heeft te allen tijde zelf de keuze of u Persoonsgegevens wilt invoeren, waardoor u ermee instemt dat wij bepaalde nader aangegeven Persoonsgegevens ontvangen.

Hoe verzamelen wij informatie
Wij kunnen Persoonsgegevens verzamelen doordat u deze in het kader de vraag naar een dienst aan ons mondeling of telefonisch verstrekt en/of ons contactformulier invult op de computer, tablet, smartphone of enig ander elektronisch apparaat met een werkende dataverbinding waarvan u gebruik maakt.

Doeleinden
Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

  • het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met betrekking tot de producten en/of diensten die wij leveren;
  • om producten en/of diensten van ons aan te bieden en deze aan te passen aan uw behoeften en wensen;
  • om met u in contact te kunnen treden;
  • om u gebruikersinformatie en serviceberichten, per telefoon, mail, post of SMS , toe te sturen;
  • om onze Website en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te beveiligen en te optimaliseren;
  • voor het samenstellen van gebruikersstatistieken;
  • om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Uw Persoonsgegevens zullen niet worden gebruikt voor andere dan de hierboven genoemde doeleinden. Wij kunnen voor het verwerken van uw Persoonsgegevens gebruik maken van dienstverleners, die als verwerkers uitsluitend in onze opdracht zullen optreden.

Derden
Wij kunnen derden inschakelen bij de uitvoering en/of levering van onze producten en diensten. Voor zover deze derden daarbij uw Persoonsgegevens verwerken, doen zij dit in hoedanigheid van verwerker voor ons en hebben wij de vereiste technische en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat uw Persoonsgegevens in overeenstemming met deze Privacy Policy worden verwerkt. Wij verstrekken uw Persoonsgegevens alleen aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties als wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

Beveiliging
Wij handhaven te allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van Persoonsgegevens dat gezien de stand van de techniek voldoende zou behoren te zijn om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van Persoonsgegevens te voorkomen.

Links naar websites van anderen
Onze Website kan hyperlinks naar websites van derden bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

Inzage, correctie, verzet en verwijdering
U kunt ons verzoeken uw Persoonsgegevens in te zien. Indien de door ons verwerkte Persoonsgegevens onjuistheden bevatten, kunt u ons verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Indien u niet meer door ons benaderd wilt worden, laat ons dit dan weten per e-mail via info@garagevandenboom.nl.

Wijzigingen
Deze Privacy Policy kan door ons altijd en zonder aankondiging worden gewijzigd. Zulke gewijzigde voorwaarden zijn van kracht vanaf het moment dat deze worden weergegeven op de Website. Wij adviseren u daarom regelmatig deze Privacy Policy na te lezen op eventuele wijzigingen.